https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Advies 'Onderwijs op een adere locatie dan school' | Nieuws | KaosConsult

Advies 'Onderwijs op een adere locatie dan school'

Pasted Graphic
KaosConsult schrijft voor Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) advies m.b.t. het wetsvoorstel 'Onderwijs op een andere locatie dan school'.
Hieronder leest u de nabeschouwing en afsluiting van het advies:

Na beschouwen
Uit onze beantwoording van gestelde vragen blijkt dat wij van mening zijn dat het wetsvoorstel, zoals in concept is beschreven, voor de groep thuiszitters nog
onvoldoende garantie biedt om:
  • als groep erkend te worden;
  • thuisonderwijs als oplossing voor thuiszitters te zien, opdat zij erkende thuisleerders worden;
  • thuis- of vergelijkbaar onderwijs als duurzaam en eventueel langdurige oplossing te zien voor de thuisleerders i.p.v. het enige perspectief van terugkeren;
  • als ouders het recht op onderwijs voor hun kinderen goed te kunnen doen laten gelden.
Wij zien dat als thuisonderwijs conform het wetsvoorstel zo wordt geïmplementeerd, er een dusdanige bureaucratische en papieren bewijslast zal gaan gelden op voortgang, dat pedagogisch-didactische bekwaamheden van ondergeschikt belang zal worden (het schoolse-model kent dit probleem overigens ook al). Systeem-vereisten gelden in het wetsvoorstel zwaarder dan interactie-vereisten!

Wij zien wel degelijk ook
kansen voor de groep thuiszitters:
  • het organiseren van alternatieve vormen voor regulier onderwijs gaat tot nu toe vooral gepaard met een bekostigingsprobleem. Daar biedt het wetsvoorstel uiteraard wel openingen toe;
  • het inkopen van voor de groep thuiszitters gespecialiseerde projecten/initiatieven door de school van aanmelding, waarbij naast overheveling van financiën, tevens beslissingsbevoegdheid over het leertraject van het kind zou moeten toegekend aan de ouders primair en secundair met het aanbod verstrekkende project/initiatief.
Wij pleiten op grond van deze kansen om experimenteerruimte te gunnen aan de groep thuiszitters. In het kader van onze kwaliteitsopvatting - kind-aanbod-relatie op microniveau - moet dan vooral aangetoond kunnen worden dat de thuis-leersituatie daadwerkelijk leidt tot kwalitatief leren. Dat aantoonbaar maken zien wij mogelijk bijvoorbeeld met Schoolpoort, het portfolio-systeem waar het kind de feitelijke ‘eigenaar’ is (dus niet per sé een instituut). Indien dat portfolio blijk geeft van relevante en kwalitatieve leervorderingen, dan zou het onzinnig zijn de thuis-leersituatie op voorhand in tijd te beperken. Voor die experimenten zou een intensieve zoektocht naar sublieme thuisonderwijzers nodig zijn, die met het door geformuleerde voorstel hun bekwaamheden kunnen aantonen.
Wij als ACT! kunnen op verzoek in vele aspecten van genoemde experimenteerruimte essentiële bijdragen leveren.

Ons finale
voorstel is aldus:
Voor de groep thuiszitters de genoemde experimenteerruimte te bieden.