https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ De ontwikkeling van een EU Urban Jongeren Agenda | Nieuws | KaosConsult

De ontwikkeling van een EU Urban Jongeren Agenda

De EU Urban Agenda

The European Urban Agenda is a joint effort of European Commission, Member States and European Cities Networks to strengthen the recognition of the urban dimension by European and national policy actorsDe 12 thema's van de EU Urban Agenda zijn:
 1. Jobs and skills in the local economy
 2. Urban poverty
 3. Housing
 4. Inclusion of migrants and refugees
 5. Sustainable use of land and Nature-Based solutions
 6. Circular economy
 7. Climate adaptation
 8. Energy transition
 9. Urban mobility
 10. Air quality
 11. Digital transition
 12. Innovative and responsible public procurement, waaronder:
Good urban governance (e.g. focus on metropolitan governance, innovation, good regulation, good coordination, citizen participation and involvement of civil society, business sector and other urban stakeholders);
Integrated approach;
Innovative approaches (incl. social innovation);
Impact on societal change, including behavioural change (e.g. healthy lifestyle);
Challenges and opportunities of small- and medium-sized cities;
Urban regeneration (esp. relevant for themes of poverty, local economy, housing and sustainable use of land);
Adaptation to demographic change (ageing, in- and out-migration; relevant for themes such as urban poverty, housing, inclusion of migrants, sustainable use of land and nature based solutions).

Sociale innovatie
De EU Urban Agenda gaat dus mede over Sociale Innovatie in de stad. Op toekomst gerichte Sociale Innovatie start bij het investeren in educatie van jongeren én ruimte geven aan ideeën en initiatieven van, voor en door jongeren. Jongeren die zo invloed hebben op besluitvorming, inrichting van uitvoeringspraktijken én evaluatie van beleid dat hén aangaat. Dát is betrokkenheid organiseren!
Dit uitgangspunt vormt de basis voor de nu nog gemiste EU YOUTH Urban Agenda welke functioneert tussen lokaal en Europees verband.
Stichting Education Cities Nederland neemt het voortouw om de agenda vorm en inhoud te geven met organisaties die reeds in dit veld werken.

Dynamiek in de stad
In stad wonen mensen, ze leren en werken er, creëren nieuwe dingen en ze recreëren er. Mensen zorgen er voor elkaar en vormen elkaar. De stad kent ook tijden van inslapen, verpaupering, excluderen, vervuilen en achteruitgang. Vaak gaan deze ontwikkelingen samen.
De combinatie van factoren die daarbij een rol spelen is complex. De snelle veranderingen zijn vaak moeilijk te begrijpen, laat staan te beheersen. De menselijke factor is daarbij de sleutel. Sociale innovatie is drijvende kracht onder technologische vernieuwing, stadsvernieuwing, procesinnovatie, enz. Waar vinden we de energie om ons te openen voor mogelijkheden en om slimme oplossingen te creëren?

Jongeren
Het zijn de jongeren die mede het verschil kunnen maken. Die precies de benodigde dynamiek vertonen. Zij tonen de kracht om samen ontwikkelen, de ruimtes tussen structuren en procedures te gebruiken en duurzame, non-lineaire en vaak lucratieve oplossingen te bedenken. Tenminste: als de betrokkenheid van de stad met haar instellingen naar hen toe wordt geregeld: ruimte, facilitering, eigenaarschap, ondersteuning, rechtmatigheid en een serieuze adviespositie. Erkenning van de jongeren, hun vertrouwen krijgen en hen vertrouwen geven zijn van duurzame waarde voor het inrichten van alles dat hen en komende generaties aangaat. Jongeren zijn zowel de leiders als de volgers. De leerkrachten én de lerenden. De eenlingen en de peervormers,

De relatie
Hoe kunnen we anders met de uitdagingen omtrent de jongeren omgaan? Hoe kunnen we beter borgen dat ze niet zullen ontsporen, dat ze toegang krijgen tot de juiste kansen, dat ze een respectabel deel uitmaken van de maatschappij, dat de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt, dat schoolcarrières meer aansluiten bij hun persoonlijke ontwikkeling? Wanneer jongeren zich eigenaar voelen van hun ontwikkelingsproces én van hun omgeving omdat ze daarin persoonlijke betekenis ervaren, zullen ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor deze omgeving en voor zichzelf.
Hoe kunnen wij nabij zijn als het nodig is, de verwondering tonen, de potentie zien, van hen leren tijdens ons doceren? Precies dat hebben wij nog te exploreren. Samen met onze jongeren.

Beleid en betrokkenheid
Overheden hebben hun scholingsbeleid, jongerenbeleid, werkgelegenheidsbeleid. Dat werkt voor die jongeren die binnen dit beleid en de aannames ‘passen’. Het werkt niet voor de jongeren die steeds meer een eigen weg zien en nemen. Of juist geen aansluiting meer hebben en uitvallen. En daar begint het betrokkenheidsdispuut. De wereld verandert snel en de jongeren veranderen mee. Dit vraagt om een nieuwe inrichting van beleid, faciliteit, samenhang en interactie.

Stadscurriculum
Wat is nodig om met de jongeren naast eigen belang en ontwikkeling die van de lokale samenleving na te streven?
De leerbaarheid van de stad is de sleutel. Zoeken naar een stadscurriculum: leren van de dilemma’s, de ambities en de voorzieningen die er wel/niet zijn. De stad kennen met alle kwaliteiten en gebreken. De stad als bron en als uitdaging voor experimenten. De stad waar leren betekenis krijgt. De vragen zijn dan: wat kan jij voor de stad betekenen? En wat kan de stad voor mij betekenen? Het stadscurriculum bestaat uit de opbouw van persoonlijke talenten en kwaliteiten van iedere betrokkene in de omgeving. Dit dienende curriculum is weer openbaar beschikbaar voor alle betrokkenen.

De omslag
Wij willen de stad als leeromgeving zichtbaar en beschikbaar maken voor jong en oud en zo een duurzame samenhang laten ontstaan. In dit kader willen we educatieve ruimte creëren om het stedelijke bewustzijn van de jongeren te vergroten en ruimte te bieden voor eigen ideeën en initiatieven met betrekking tot zowel de eigen- alsook de stedelijke ontwikkelingen. Dit creëert betrokkenheid en een gevoel van verantwoordelijkheid voor het vergroten van persoonlijke ontwikkeling en omgevingskansen.
Laten we duurzaam investeren opdat zij deze waarden door kunnen geven aan de volgende generaties. Het is een proces dat zich nu onvermijdelijk aankondigt. Een proces dat zich ondanks of dankzij bemoeienis van onze huidige leiders en inrichtingen zal voltrekken. De EU Youth Urban Agenda volgt en ondersteunt dit proces!
KaosConsult en Education cities Nederland roept organisaties op zich aan te sluiten!

Werkwijze
Basisspoor door platformontwikkeling
 • We benaderen jongeren, organisaties en projecten met de voorlopige stelling: 'Jongeren hebben invloed op initiatie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid dat hen aan gaat';
 • We stellen in een gezamenlijk traject een concept convenant op;
 • We benaderen opnieuw partijen, nu met de vraag om akkoord te gaan met het convenant;
 • We organiseren een ondertekeningsessie;
 • We stellen een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma op;
 • We voeren het programma uit en evalueren op basis van een jaarcyclus;
 • En nog veel meer…!

Beleidsspoor op EU, NL en lokaal niveau

 • We identificeren de belangrijkste programma's op EU-niveau die tot doel hebben om op lokaal niveau invloed uit te oefenen;
 • De EU Urban Agenda en JPI zijn de eerste twee programma's waarop we ons richten;
 • We stellen een brugfunctie voor dat model staat voor vergelijkbare ontwikkelingen in andere EU-landen;
 • We pleiten voor experimenteerruimte;
 • We vragen om EU-parlement spreektijd via onze ambassadeurs;
 • We dienen een burgerinitiatief in, waardoor regelbegeving op (middel)langere termijn mogelijk wordt
 • En nog veel meer…!

Info bij: Hans Pollen; 0638180921